جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعات مهندسی کریستال نظری بر روی برهمکنش های سینتون...سینتون حلقوی ترکیب های حاوی گروه عاملی کربوکسیلیک اسید

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  مطالعات مهندسی کریستال نظری بر روی برهمکنش های سینتون...سینتون حلقوی ترکیب های حاوی گروه عاملی کربوکسیلیک اسید، توسط خانم پریناز کیانوش تحت راهنمایی جناب اقای دکتر علیرضا سلیمی برگزار خواهد شد.

زمان: 28 مهرماه ساعت 12:30

از طریق لینک: http://vroom.um.ac.ir/salimi-a