Molecular Crystal Engineering Group University of Bologna

مهندسی کریستال ساخت یک کریستال با هدف  مشخص است، این که هدف چه باشد به انگیزه متخصص برمی گردد.دانشمندان همیشه آرزو داشته اند که بتوانند با کمک کنترل برهم کنش های درون مولکولی و نحوه ی انباشتگی به کریستالی با خواص دلخواه برسند. 

تعداد کریستال هایی که می شود با خواه دلخواه بدست آورد فقط با تخیل سازنده ی بلور محدود می شود و این علم محدودیت و مرزی  ندارد. از جمله کاربردهای این علم می توان به کاربرد در صنایع غذایی و آرایشی، مواد فوتو الکترونیک ، تولید نمکهای مولکولی ، چارچوبهای فلز_آلی و .... اشاره کرد. 

یکی از گروه های تحقیقاتی که در این زمینه تخصص دارند گروه تحقیقاتی دانشگاه Bologna  در ایتالیا است.

https://site.unibo.it/molecular-crystal-engineering/en