سمینار با عنوان Theoretical Crystal Engineering

سمینار با عنوان  Theoretical Crystal Engineering توسط  خانم فائزه بهرامی دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد و راهنمایی استاد محترم جناب اقای دکتر سلیمی ارائه خواهد شد.

زمان: 30 بهمن ماه 1399 ساعت 8 صبح

از طریق لینک زیر:

https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/salimi-a