سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering

سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering توسط  خانم فائزه حیدری  دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد و راهنمایی استاد محترم جناب اقای دکتر سلیمی ارائه خواهد شد.

زمان: 30 بهمن ماه 1399 ساعت 9 صبح

از طریق لینک زیر:

https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/salimi-a