تعریف و کاربردهای پراش اشعه ایکس به زبان ساده

بسیاری از ترکیبات از کریستال های کوچک تشکیل شده اند و هر کریستال از اتم های منظم به وجود آمده است. اینجا جایی ست که داستان پراش اشعه ی ایکس آغاز می شود. امروزه پراش اشعه ی ایکس کاربردهای فراوانی برای محققان در شناسایی ترکیبات مختلف از جمله: پلی مورفها، ترکیبات دارویی ، فیلم های نازک و... دارد و جزئی جدا نشدنی از علم شیمی گشته است.

در این ویدئو به زبان ساده و به صورت تصویری پراش اشعه ایکس، قوانین مربوط به آن، اجزای دستگاه پراش اشعه ایکس و ... توضیح داده شده است. 

https://youtu.be/QHMzFUo0NL8