دستگاه پراش پرتو ایکس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این آزمایشگاه کریستالوگرافی شناسایی مواد در اندازه آنگستروم و شدت CSP انجام می شود.

متخصص دستگاه: محمدرضا شکوری

آدرس: گلستان. گرگان. میدان بسیج دانشکده. علوم گیاهی. آزمایشگاه مرکزی

شماره تماس: 01732440247