دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

در این آزمایشگاه پراش اشعه ایکس تک بلور به صورت تک سیگنالی انجام می شود.

متخصص دستگاه: دکتر محمدرضا حلواگر 

آدرس: کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج. بلوار پژوهش. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شماره تماس: 40-44787720