دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال دانشگاه تهران

در این آزمایشگاه تعیین و اندازه گیری سلول واحد، جمع آوری و تفسیر داده ها توسط اپراتور انجام می شود.

متخصصین: دکتر علیرضا عباسی و برزین صفرکوپایه

آدرس: تهران. خیابان انقلاب. خیابان 16 آذر. دانشگاه تهران. پردیس علوم. آزمایشگاه مرکزی 

شماره تماس: 6113300-021