جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعات مهندسی کریستال نظری بر روی برهمکنش های سینتون...سینتون حلقوی ترکیب های حاوی گروه عاملی کربوکسیلیک اسید

جلسه دفاع از پایان نامه ...


تاریخ نشر :1400/07/24 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

سمینار با عنوان Theoretical Gas Adsorption in MOF

سمینار با عنوان Theoretical ...


تاریخ نشر :1400/03/14 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :واحد پشتیبانی

سمینار با عنوان Theoretical Crystal Engineering

سمینار با عنوان  Theoretical ...


تاریخ نشر :1399/11/29 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering

سمینار ...


تاریخ نشر :1399/11/29 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

سمینار با عنوان Aromatic Supramolecular Synthon

سمینار ...


تاریخ نشر :1399/08/22 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :Admin