آموزش نرم افزار Avogardo

...


تاریخ نشر :1400/04/23 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار ChemDraw

...


تاریخ نشر :1400/04/23 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار ORTEP

نرم افزار ...


تاریخ نشر :1399/08/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آشنایی با نرم افزار ToposPro

علم مواد ...


تاریخ نشر :1399/08/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Xpert High Score Plus بخش 4

نرم افزار Xpert High Score ...


تاریخ نشر :1399/08/05 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Xpert High Score Plus بخش 3

نرم افزار Xpert High Score ...


تاریخ نشر :1399/08/05 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami