Molecular Crystal Engineering Group University of Bologna

مهندسی کریستال ساخت یک کریستال با هدف  مشخص است، این که هدف چه باشد به انگیزه متخصص برمی گردد.دانشمندان همیشه آرزو داشته ...


تاریخ نشر :1399/12/20 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

سمینار با عنوان Theoretical Crystal Engineering

سمینار با عنوان  Theoretical Crystal Engineering توسط  خانم فائزه بهرامی دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد و راهنمایی استاد ...


تاریخ نشر :1399/11/29 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering

سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering توسط  خانم فائزه حیدری  دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه ...


تاریخ نشر :1399/11/29 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

تعریف و کاربردهای پراش اشعه ایکس به زبان ساده

بسیاری از ترکیبات از کریستال های کوچک تشکیل شده اند و هر کریستال از اتم های منظم به وجود آمده است. اینجا جایی ست که داستان ...


تاریخ نشر :1399/10/19 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

در این آزمایشگاه پراش اشعه ایکس تک بلور به صورت تک سیگنالی انجام می شود.

متخصص دستگاه: دکتر محمدرضا حلواگر 

آدرس: کیلومتر 17 اتوبان ...


تاریخ نشر :1399/10/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این آزمایشگاه کریستالوگرافی شناسایی مواد در اندازه آنگستروم و شدت CSP انجام می شود.

متخصص دستگاه: محمدرضا شکوری

آدرس: گلستان. گرگان. ...


تاریخ نشر :1399/10/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال دانشگاه شهید بهشتی

در این آزمایشگاه ساختار ماده در اندازه ی آنگستروم اندازه گیری می شود.دقت اندازه گیری این دستگاه در حد 0.71 آنگستروم می باشد.

آدرس: تهران. اوین. دانشگاه ...


تاریخ نشر :1399/10/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال دانشگاه فردوسی مشهد

در این آزمایشگاه تعیین و شناسایی ساختار مولکولی و کریستالی در اندازه آنگستروم برای ترکیب و آنالیز شناخته یا ناشناخته بودن مولکول توسط بانک اطلاعاتی کریستالوگرافی ...


تاریخ نشر :1399/10/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال دانشگاه تهران

در این آزمایشگاه تعیین و اندازه گیری سلول واحد، جمع آوری و تفسیر داده ها توسط اپراتور انجام می شود.

تاریخ نشر :1399/09/30 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

Computational Screening

 در این مقاله یک روش منطقی غربال گری کوفورمر برای ...


تاریخ نشر :1399/09/26 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Mercury (پیشرفته) بخش 4

نرم افزار Mercury از سری برنامه های تخصصی شیمی برای شبیه سازی ساختار کریستال ها به صورت سه بعدی از دانشگاه کمبریج است. از این نرم افزار برای بررسی دقیق ساختار ...


تاریخ نشر :1399/08/03 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Mercury (پیشرفته) بخش 5

نرم افزار Mercury از سری برنامه های تخصصی شیمی برای شبیه سازی ساختار کریستال ها به صورت سه بعدی از دانشگاه کمبریج است. از این نرم افزار برای بررسی دقیق ساختار ...


تاریخ نشر :1399/08/03 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

بلورشناسی یا کریستالوگرافی(Crystallography)دانشی است که چیدمان اتم هاو مولکول ها با نظم بلندبرد را ساختار حالت جامد مواد بلوری با استفاده از پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار داده است و قویترین تکنیک شناسایی ساختار مواد بلوری در مقیاس آنگستروم است. طراحی، تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد بلورین در حوزه کریستالوگرافی قرار دارد.

اعضای افتخاری گروه کریستالوگرافی ایران

شامل اساتید برجسته کشور هستند که در زمینه های مختلف تحقیقاتی حوزه کریستالوگرافی به صورت تخصصی فعالیت نموده و ازاعضای هیات علمی دانشگاه های کشور می باشند.